คณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชามา อินซอน

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา fagrcmp@ku.ac.th
02-9428356 / ภายใน 1290

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจคุณ แสงทองพราว

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายบริหารและการเงิน fagrbks@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 108

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา อ่วมเจริญ

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกิจการนิสิต fagrwda@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 110

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศเลข รัตนวรรณี

รองหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวางแผนและพัฒนา fagralr@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 116

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาย ราชณุวงษ์

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิชาการและการศึกษา fagrpkt@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 114

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชฎาวรรณ เงินกลั่น

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายพัฒนาคุณภาพและระบบงานสู่ความเป็นเลิศ fagrrwn@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 113

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อธิราช หนูสีดำ

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายกิจการพิเศษ และอาคารสถานที่ fagrarn@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 109

อาจารย์รุ่งอรุณ ทิศกระโทก

ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฯ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ fagrrrt@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 107

ศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

อาจารย์ faasthc@ku.ac.th
02-9428356 / ภายใน 1290

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกวัต วิถีประดิษฐ์

อาจารย์ agrawv@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 115

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ จันทรจำนงค์

อาจารย์ agrwpj@ku.ac.th
02-9428356 / ภายใน 1290

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชนา ท่านเจริญ

อาจารย์ agrant@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 111

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสวัสดิ์ พลพินิจ

อาจารย์ fagrswp@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 118

อาจารย์จิโรจ นระรักษ์

อาจารย์ fagrjrn@ku.ac.th
02-9428356 / ภายใน 1301

อาจารย์อมรรัตน์ ปันต๊ะวงค์

อาจารย์ fagrarpa@ku.ac.th
02-9428356 / ภายใน 1301

...


...