หลักสูตร

ภาควิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แบ่งสายงานออกเป็น 14 สาขาวิชา ได้แก่

อนุกรมวิธานของแมลง
(Systematic Entomology)

ศึกษาและวิจัยการจำแนกชนิด การจัดหมวดหมู่ และชีวิทยาของแมลง การเก็บรักษาตัวอย่างแมลงและการจัดการพิพิธภัณฑ์แมลง

สัณฐานวิทยาของแมลง
(Insect Morphology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการวิภาคและหน้าที่ของอวัยวะ หรือโครงสร้างต่างๆ ของแมลง วิวัฒนาการของแมลง การเจริญเติบโต และการปรับตัวของแมลง

กีฏวิทยาอุตสาหกรรม
(Industrial Entomology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เป็นประโยชน์ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมสาขาย่อยที่เกี่ยวข้องคือ การเลี้ยงไหม (Sericulture) และการเลี้ยงผึ้ง (Apiculture) นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึง ครั่ง แมลงผสมเกสร และการจัดการผลิตผลต่าง ๆ จากแมลงในทางอุตสาหกรรม

กีฏวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์
(Medical and Veterinary 
Entomology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลง แมงเห็บ และไร ที่มีความสำคัญทางการแพท์และสัตวแพทย์ การนำโรคมาสู่มนุษย์และสัตว์ และการป้องกันจำกัด

กีฏวิทยาป่าไม้
(Forest Entomology)

ศึกษาและวิจัยด้านแมลงที่เป็นศัตรูทำลายต้นไม้ สวนป่า หรือป่าไม้ รวมทั้งการควบคุมศัตรูเหล่านี้

พิษวิทยาและสรีรวิทยาของแมลง
(Insect Toxicology and 
Insect Physiology)

พิษวิทยาของแมลงเป็นการศึกษาวิจัยสมบัติและชนิดของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ปฏิกิริยาทางการเกิดพิษในแมลง ความเป็นพิษต่อแมลงและสัตว์อื่นๆและผลกระทบของสารกำจัดศัตรูพืชที่มีต่อมนุษย์และสัตว์ สรีวิทยาของแมลงเป็นการศึกษาวิจัยถึงระบบต่างๆ ในร่างกายแมลง และหน้าที่ของระบบนั้นๆ รวมทั้งชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับสรีรวิทยาของแมลง

แมลงศัตรูผลิตผลในโรงเก็บ
(Stored Product Insects)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงและไรที่เป็นศัตรูทำลายผลิตผลทางการเกษตรหลังเก็บเกี่ยว การป้องกันกำจัด และการจัดการผลิตผลทางการเกษตร

แมลงพาหะนำโรคมาสู่พืช
(Insect Vectors of Plant Diseases)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงที่เป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่พืชกระบวนการแพร่กระจายของเชื้อโรค ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการนำโรค และความสัมพันธ์ของแมลงกับพืชที่เอื้ออำนวยต่อการเกิดโรค

นิเวศวิทยาของแมลงและการจัดการศัตรูพืช
(Insect Ecology and Integrated 
Pest Management)

ศึกษาวิจัยถึงปัจจัยต่างๆ ในสภาพแวดล้อม ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการแพร่ระบาดของแมลง ศึกษาวิจัยแนวทางในการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน

โรควิทยาของแมลง
(Insect Pathology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับจุลินทรีย์และกระบวนการเกิดโรคกับแมลง รวมทั้งการนำจุลินทรีย์ไปใช้ในการควบคุมแมลง

การควบคุมแมลงโดยชีววิธี
(Biological Control)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่เป็นศัตรูธรรมชาติของแมลง และวัชพืชและแนวทางการใช้ประโยชน์ในการควบคุมศัตรูพืช

กีฏวิทยาชุมชน
(Urban Entomology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงและสิ่งมีชีวิตใกล้เคียงแมลงที่เป็นศัตรูในชุมชนบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และโรงงานอุตสาหกรรม การควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาด

วิทยาเห็บไร
(Acarology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการวินิจฉัยชนิดของไรและเห็บ ชีววิทยาสัณฐานวิทยา และนิเวศวิทยาของไรและเห็บ รวมทั้งการป้องกันกำจัด

ชีววิทยาแมลงผสมเกสร
(Pollination Biology)

ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับแมลงผสมเกสรและแนวทางการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิต