ศาสตราจารย์ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการทำงาน

อีเมล

faasthc@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

02-9428356 / ภายใน 1290

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

ความร่วมมือกับ APMEN