บริการ

การอบรมผู้ควบคุมการใช้วัตถุอันตรายเพื่อใช้รับจ้าง

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์)
E-mail: fagrjrp@ku.ac.th

บริการเปิดแหล่งเรียนรู้ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ E-mail: agrtmc@ku.ac.th (คุณธิติมา)
- ไม่อนุญาตให้เยี่ยมชมฯ โดยไม่ได้นัดล่วงหน้าตามกระบวนการ [NO Walk In]
- ให้บริการเฉพาะที่มีหนังสือนำจากหน่วยงานต้นสังกัด เท่านั้น!!
- ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมฯ

บริการตรวจวิเคราะห์แมลง

สามารถติดต่อได้ที่ 091-4594918 (คุณจรูญรัตน์)
E-mail: fagrjrp@ku.ac.th

KU Insect Shop

บริการจำหน่ายอุปกรณ์/ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแมลง
สามารถติดต่อได้ที่

- คุณอารีรัตน์ -->> ID Line: runaway121
E-mail: kh.areerat@gmail.com

- คุณนววรรณ -->> ID Line: wawanz
E-mail: wawan1128@gmail.com

โดยสามารถเข้าไปดูข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมได้ที่
FB: "KU Insect shop"

การสมัครงาน

ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัครงาน
และ แนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครงาน

การขอใช้ห้องออนไลน์ ภาควิชากีฏวิทยา

ขอให้บริการบัญชี Zoom และ WebEx เฉพาะคณาจารย์ บุคลากร นิสิต [ที่มีสถานะเป็นปัจจุบัน]

ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (Bee Learning Center)

Bee Learning Center
ศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมชมฯ)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สามารถติดต่อได้ที่ ผศ.ชามา อินซอน โทรศัพท์ 085-9908996
หรือ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB: "Bee Learning"

การขอนำข้อมูล Update บน Website หรือ Facebook ภาควิชากีฏวิทยา

บริการสำหรับคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง