บุคลากรสายสนับสนุนฯ

คุณธิติมา ชนะรบ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ agrtmc@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 100

คุณนันทนภัส เตชะวันโต

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ agrwnt@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 103

คุณพชรนนท์ ทัศนภักดี

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน agrort@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 106

คุณอภิรักษ์ สำราญรื่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร agrars@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 101

คุณนววรรณ ปรมัตถ์สกุล

นักวิทยาศาสตร์ nawawan.pa@ku.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 105

คุณอารีรัตน์ เคนมี

นักวิทยาศาสตร์ fagrarkh@ku.ac.th
02-9428350 / ภายใน 1297/1299 ต่อ 105

คุณจรูญรัตน์ สลุงอยู่

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน fagrjrp@ku.ac.th
091-4594918 / ภายใน 1301

คุณชัยมงคล พรมชู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป chaiyo43432@gmail.com
02-9428356 / ภายใน 1301