ผศ.วราภรณ์ จันทรจำนงค์

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์

ประวัติการทำงาน

อีเมล

agrwpj@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

หัวข้องานวิจัย เอกสาร รูปภาพ

...