คุณพชรนนท์ ทัศนภักดี

ข้อมูลทั่วไป
ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

ประวัติการทำงาน

-

อีเมล

agrort@ku.ac.th

เบอร์โทรศัพท์

-

ผลงาน เอกสาร รูปภาพ

-